Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2013  obeležiće forumska rasprava o sledećim temama:

–    značaj i uticaj gradnje gasovoda „Južni tok“, na dalji razvoj energetskog, privrednog i društvenog sektora u Republici Srbiji,

–   osvrt na glavne ciljeve Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2030. godine, sa projekcijama razvoja do 2050. godine,

–    stručno usavršavanje i obuka energetskih kadrova, energetska efikasnost, kogeneracija i obnovljivi izvori energije u funkciji uspostavljanja održivog i stabilnog razvoja Republike Srbije,

–    inteligentne energetske mreže i održivi razvoj energetskog sektora u kontekstu superpozicije energetskih, upravljačkih i komunikacionih mreža [one_half_last]

–    otvorena istraživačka pitanja u planiranju i eksploataciji savremenih distributivnih sistema. Raspodela snaga u distributivnim sistemima sa proračunima sigurnosti, estimacije stanja, minimizacije gubitaka.     Optimalno planiranje razvoja distributivnih sistema. Optimalna eksploatacija sa automatizacijom, rekonfiguracijom i obnavljanjem pogona u distributivnim sistemima. Upravljanje potrošnjom i koncept    minimizacije troškova pogona, i

–    glavni zadaci srpskog energetskog sektora Republike Srbije u svetlu aktuelnih EU-integracija.

 

U raspravi će uzeti učešće pozivni predavači iz zemlje i inostranstva, predstavnici državnih tela, energetskih kompanija i naučno-istraživačkog  sektora.

U naučnom i stručnom delu Savetovanja dominiraće sledeće teme:

  • strateško planiranje razvoja energetike i energetska politika;
  • modaliteti finansiranja razvoja energetike,
  • analiza energetskih sistema (savremene analitičke metode i alati za modeliranje energetskih sistema, energetske ankete, sistemske analize, rezultati);
  • povezanost  zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i optimalnog energetskog razvoja;
  • prenos toplote i mase i modeliranja procesa u energetici (CFD i drugi programski paketi u službi povećanja  efikasnosti energetske opreme i postrojenja);
  • savremena naučna istraživanja, tehničko-tehnološka rešenja i inovacije u energetskom sektoru;
  • promotivno-marketinške prezentacije i izložbe o energo-dostignućima u energoprivredi, industriji, komunalnim sistemima, saobraćaju, zgradarstvu, obnovljivim i novim izvorima energije i
  • studentski akademski projekti.

 

Posebno će se razmatrati problemi sigurnog snabdevanja dovoljnim količinama energije, po prihvatljivim cenama, a koje ne bi usporile ili ugrozile ekonomski rast i razvoj energetskog  sektora Srbije i regiona.

Za elektroenergetske, naftne i gasne kompanije, proizvođače, distributere i druge u energetskom biznisu, otvaraju se nove mogućnosti, ali i novi i visoki rizici.

Imajući u vidu da je Srbija energetski siromašna zemlja, a da potrošnja električne energije raste po prosečnoj godišnjoj stopi od 1%, ono što ostaje na raspolaganju jeste diversifikacija energetskih izvora, intenziviranje upotrebe obnovljivih izvora energije, i jačanje regionalne energetske saradnje.

Visoka uvozna zavisnost nafte i gasa, rast uvozne zavisnosti u električnoj energiji, visoka potrošnja energije po jedinici društvenog proizvoda stavili su Srbiju pred velike izazove.

Na savetovanju ENERGETIKA 2013 biće uručena jedna zlatna plaketa Saveza energetičara za doprinose ostvarene u 2012. godini u implementaciji programa Republike Srbije u oblasti obnovljivih izvora i jedna zlatna plaketa Saveza energetičara za doprinose u implementaciji programa Republike Srbije u oblasti energetske efikasnosti u 2012. godini (Detaljno obrazložene pisane predloge za dodelu ovih priznanja mogu do 25. februara 2013. godine, podnositi članovi Saveza energetičara – tri člana za svaki predlog).

        U Srbiji je veoma malo sajmova nauke, struke, privredne i državne inicijative, kao što je to dvadeset-osmogodišnji serijal međunarodnih savetovanja ENERGETIKA 1980, …, ENERGETIKA 2012,  od kojih je svako svojim naučnim rezultatima i uticajem na dalji razvoj nauke i energetskog sektora uvek ostavljalo značajan i pozitivan uticaj. Takvo će biti i ovo 29. međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2013. Ono će kao i ranije pružiti novu šansu da dvadesetak najboljih radova koje bude odabrao recenzentski žiri Programsko-organizacionog odbora Savetovanja, i koji budu napisani i na engleskom jeziku, a nakon što prođu posebne recenzije, budu objavljeni, ne samo u našem vodećem naučnom časopisu ENERGIJA, već i u poznatim međunarodnim časopisima sa SCI liste.

Predsednik Organizaciono-programskog odbora: Prof.dr Milun Babić

                                Sekretar Organizaciono-programskog odbora: Nada Negovanović

[/one_half_last]