Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2014  obeležiće forumska rasprava o sledećim temama:

–    upoznavanje sa tempom realizacije i mogućnostima za učešće domaćeg gasnog sektora, privrede i naučnih potencijala u izvođenju međunarodnog mega-projekta  „Južni tok“, i sa pripremama za optimalno korišćenje razvojnih i ekonomskih benefita koje taj projekat donosi;

–    korporativizacija Elektroprivrede Srbije – kao instrument za podizanje poslovne efikasnosti, smanjenje neracionalnih troškova i povećanje spremnosti za kvalitetno i produktivno uključivanje ovog najvećeg srpskog preduzeća u slobodno tržište električne enegije, ali i u proces reindustralizacije Srbije;

–    prikaz aktivnosti  kompanije Elektromreža Srbije na projektima razvoja savremenog elektroprenosnog sistema, usklađenog sa razvojem proizvodnih kapaciteta, distributivnih sistema i potrebama kupaca, i u sagledavanju sopstvenih mogućnosti da se ovo preduzeće uključi u proces reindustalizacije Srbije;

–    osvrt na glavne ciljeve Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine, sa projekcijama razvoja do 2030. godine;

–    obrazovanje – stručno osposobljavanje i obuka u energetskom sektoru, naučno-istraživački rad, energetska efikasnost, kogeneracija i obnovljivi izvori energije u funkciji uspostavljanja održivog i stabilnog razvoja Republike Srbije i

–    glavni zadaci srpskog energetskog sektora u svetlu aktuelnih EU-integracija.

U raspravi će uzeti učešće pozivni predavači iz zemlje i inostranstva, predstavnici državnih tela, energetskih i industrijskih kompanija, poljoprivrede i naučno-istraživačkog  sektora.

 

U naučnom i stručnom delu savetovanja i ove godine dominiraće sledeće teme:

–        strateško planiranje razvoja energetike i energetska politika;

–        finansijski inženjering i posebnosti pravne legislative u energetici;

–       savremeni elektroprenosni i elektrodistributivni sistemi i SMART mreže;

–       savremene tehnologije u korišćenju uglja, nafte i gasa i proizvodnji toplotne i električne energije;

–        analiza energetskih sistema (savremene analitičke metode i alati za modeliranje energetskih sistema, energetske ankete, sistemske analize, rezultati);

–       povezanost politike zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i optimalnog energetskog razvoja;

–        prenos toplote i mase i modeliranja procesa u energetici (CFD i drugi programski paketi u službi povećanja  efikasnosti energetske opreme i postrojenja);

–        savremena naučna istraživanja, tehničko-tehnološka rešenja i inovacije u energetskom sektoru;

–       studentski akademski projekti i

–        promotivno-marketinške prezentacije i izložbe o energo-dostignućima u energoprivredi, industriji, poljoprivredi, komunalnim sistemima, saobraćaju, zgradarstvu, obnovljivim i novim izvorima energije.

 

Na savetovanju ENERGETIKA 2014 biće uručene zlatne plakete Saveza energetičara za doprinose ostvarene u 2013. godini u implementaciji državnog programa Republike Srbije u oblasti obnovljivih izvora energije i za doprinose u oblasti energetske efikasnosti (detaljno obrazložene pisane predloge za dodelu ovih priznanja mogu do 25. februara 2014. godine, podnositi članovi Saveza energetičara – tri člana za svaki predlog).

 

U okviru savetovanja ENERGETIKA 2014 biće održana Izborna skupština Saveza energetičara, tokom koje će kolektivni i individualni članovi Saveza razmotriti program budućeg rada i izabrati nove organe.

 

Verujemo da će i ovo trideseto jubilarno međunarodno savetovanje – ENERGETIKA 2014  svojim naučnim rezultatima i uticajem na dalji razvoj nauke i energetskog sektora ostvariti značajan i pozitivan uticaj. Ono će, pružiti šansu da dvadesetak najboljih radova koje bude odabrao

 

recenzentski žiri Programsko-organizacionog odbora Savetovanja, i koji budu napisani i na engleskom jeziku (nakon što prođu dodatne recenzije), bude objavljeno, ne samo u našem vodećem naučnom časopisu ENERGIJA, već i u poznatim međunarodnim časopisima sa SCI liste.