Centar okupljanja svih energetičara

kreiranja energetske politike, informisanja i edukacije kadrova.

Značaj i motiv rada Kluba energetičara imaće:

– država i javna preduzeća kroz objektivizaciju suprostavljenih interesa u sektoru i njihovo višekriterijumsko sagledavanje;

– privatni sektor preko prepoznavanja delova sektora u kojima je privatna inicijativa superiorna;

– šire okruženje kroz brigu o održivom razvoju i zaštiti životne sredine;

– i konačno struka i pojedinci oko nje, kroz servis usluga i informacija koje Savez  energetičara nudi;